Info G1 ehk 10. õppeaastat alustada soovivatele õpilastele

Gümnaasiumisse astumise eelduseks on edukalt lõpetatud põhikool. Ootame gümnaasiumi sisseastumise katsetele ennekõike neid, kelle kõik hinded, sh käitumise ja hoolsuse hinded, on 9. klassis ja põhikooli lõputunnistusel vähemalt rahuldavad. Kogu informatsioon õpilaste vastuvõtmise tingimuste ja korralduse kohta avalikustatakse kooli veebilehel (rakvere.edu.ee) veebruari lõpuks.


Õpilaskandidaadid saavad avaldusi hakata esitama alates 1. märtsist, kui lõputunnistuse hindeid loomulikult veel teada ei ole. Sisseastumiskeskkonnas (sisseastumine.ee) tuleb koos avaldusega esitada oma 9. klassi hinnetelehe väljavõte. Avalduste vastuvõtt kestab kuni 25. märtsini.


Kõigil neil, kelle hinnetelehtedel olevad hinded on vähemalt rahuldavad, saavad kutse sisseastumistesti sooritamiseks 22. aprillil.

Kuna kool alles värbab omale õpetajaid, siis pole meil endil võimekust, et ette valmistada oma kooli sisseastumistesti, mistõttu kasutame Haridus- ja Noorteameti (HARNO) poolt väljatöötatud kirjalikku testi, mida sooritavad samal päeval väga paljudesse teistessegi gümnaasiumidesse pürgijad üle Eesti. Test on veebipõhine ning tehakse võimalusel oma praeguses kodukoolis või kui see pole võimalik, siis aitame omalt poolt leida testitegemise koha. Varasemate aastate kogemused on näidanud, et see test on olnud vägagi tõhus abiline neile, kes alles otsustavad, kas gümnaasiumis õppimine on ikka nende jaoks. Testiks eraldi valmistuda, spetsiaalselt õppida pole väga ehk mõtet, tasub olla hoolas õpilane kõigis põhikooli ainetes, siis on võimalik testi läbida probleemideta. Test ise koosneb kolmest osast, sisaldades matemaatika, eesti keele ja loodusainete ülesandeid. 

Sisseastumistesti tulemused selguvad umbes kahe nädala jooksul. Kõik, kes on testis saavutanud vähemalt kahes valdkonnas vähemalt 30% vastava valdkonna maksimaalsest tulemusest, on oodatud sisseastumiskatsete vestlusele. Vestlus on ennekõike mõeldud selleks, et paremini tuttavaks saada tulevaste õpilastega ja hinnata nende pühendumust õpingutele gümnaasiumis. Üle veebi tehtaval kohtumisel hinnatakse õpilaste kultuuri- ja väärtuspädevusi, ettevõtlikkuspädevust, õpipädevust ning suhtluspädevust.


Sisseastumistesti ja vestluse tulemuste põhjal kujuneb õpilastest pingerida, millest lähtuvalt saavad õpilased kutse asuda õppima Rakvere Riigigümnaasiumis. Sisseastujal jääb siis veel vaid esitada oma põhikooli lõputunnistus. 


Kui mõni katsetel osaleja siiski loobub oma kohast või selgub, et mõne kandidaadi 9. klassi lõputunnistus sisaldab asjaolusid, mis viitavad õppimise vähesele pühendumisele, avaneb võimalus ootenimekirjas olevatele kandidaatidele, vastavalt nende positsioonile pingereas. Selliselt kujunebki välja G1 tasemel õppida soovijate nimekirjad.