VALIKAINED

Valikmoodulid  ja -kursused võimaldavad paindlikult laiendada ja rakendada kohustuslike kursuste ja õpitegevuste käigus omandatud teadmisi päriselulistes kontekstides. Valikainete moodulid võimaldavad kujundada individuaalset õpirada. 
 
Kool pakub välja 6 VALIKAINETE MOODULIT, mis on üles ehitatud selliselt, et nad aitavad õpilasel luua terviklikku maailmapilti. Iga valikainete moodul koosneb tervikuna üheksast kursusest, mis jagunevad kolme kursuselisteks mooduli osadeks. 
 
Iga õpilane saab valida õppeaastaks omale sobiva kolmest ainest koosneva mooduli osa. Üldjuhul valitakse omale vastava kooliastme moodulite hulgast, kohtade olemasolul võib valida ka teiste kooliastmete mooduleid.
 
Selle mooduli eesmärgiks on õppida mõnda võõrkeelt ja selle keeleruumi kultuurilist konteksti tundma. Õpilased valivad omale õppeaastaks ühe võõrkeele, mida õpitakse kolme kursuse mahus. 2023/24 õppeaastal saab valida järgmiste kursuste vahel:
Selle mooduli eesmärgiks on aidata arendada õpilastes loovust, võimaldada neil loominguliselt tegutseda ning aidata vastava valdkonna loomingut mõista ning mõtestada. Need kursused on õpilastele, kes soovivad avastada ja arendada endas loomingulisemat poolt. Selles moodulis on järgmised kursused:
 
Lisaks valikmoodulite kursustele aktsepteerib kool valikainetena ka ülikoolide juures tegutsevate õpilaskadeemiate ja teaduskoolide kursuseid, Edumuse pakutavaid valikkursuseid jms. 
 
 
Kui sa tegeled mõne spordialaga, osaled laulukooris, kunstikooli või tantsurühmas, tegeled kõrgel tasemel õpilasteadusega, siis on sul võimalik õpingute vältel üks valikkursus sellega asendada. Selleks pead esitama õppejuhile avalduse ja kinnituse juhendatud tegevuse kohta.