VALIKAINED

Valikmoodulid  ja -kursused võimaldavad paindlikult laiendada ja rakendada kohustuslike kursuste ja õpitegevuste käigus omandatud teadmisi päriselulistes kontekstides. Valikainete moodulid võimaldavad kujundada individuaalset õpirada. 
 
Kool pakub välja 6 VALIKAINETE MOODULIT, mis on üles ehitatud selliselt, et nad aitavad õpilasel luua terviklikku maailmapilti. Iga valikainete moodul koosneb tervikuna üheksast kursusest, mis jagunevad kolme kursuselisteks mooduli osadeks. 
 
Iga õpilane saab valida õppeaastaks omale sobiva kolmest ainest koosneva mooduli osa. Üldjuhul valitakse omale vastava kooliastme moodulite hulgast, kohtade olemasolul võib valida ka teiste kooliastmete mooduleid.
 
Selle mooduli eesmärgiks on õppida mõnda võõrkeelt ja selle keeleruumi kultuurilist konteksti tundma. Õpilased valivad omale õppeaastaks ühe võõrkeele, mida õpitakse kolme kursuse mahus. 2022/23 õppeaastal saab valida järgmiste kursuste vahel:
jaapani keel
prantsuse keel
soome keel
rootsi keel
hispaania keel
Selle mooduli eesmärgiks on toetada õpilaste arusaamade kujunemist globaalsetest ja Eestit puudutavatest trendidest keskkonnas, aidates neil leida lahendusi väljakutsetele ja õppida elama õnnelikult koos loodusega. Moodul koosneb omavahel loogiliselt seotud osadest:
G1 – Keskendume sellele, kuidas meie, inimesed oleme keskkonnaga aine ja energiavahetuse läbi seotud. Selles mooduliosas on järgmised kursused: globaalsed keskkonnamuutused, bioloogiline mitmekesisus, muld ja permakultuur.
G2 – Keskendume looduse uurimise võimaluste avastamisele järgmiste kursuste raames: geograafilised infosüsteemid, praktiline loodusteadus, vesi ökosüsteemides.
G3 – Keskendume inimese ja looduse vaheliste suhete keerukamatele, meie kultuurist tulenevatele seostele järgmiste kursuste raames: keskkonnapsühholoogia; maastikud linnas, maal ja meeles; looduskaitsekultuur.
Selle mooduli eesmärgiks on toetada õpilaste ringmajandusliku mõtlemise ja tarneahelate disaini oskuste kujunemist, võimaldada õpilastele saada praktilisi ringmajandsulikke ettevõtlus- ja ettevõtlikkuskogemusi.
G1 – Õpime tundma ringmajanduse põhialuseid läbi järgmiste kursuste: ringmajanduse alused, disainmõtlemine, majanduse alused.
G2 – Kui sa oled mõelnud UPT raames luua õpilasfirma, siis see mooduliosa on mõeldud just sulle, kuid sa võid valida selle mooduliosa loomulikult ka siis, kui õpilasfirma rajamisele pühenduda ei kavatse. Siin avanevad järgmised kursused: erinevad ettevõtted, arhitektuur ja elukeskkond, projektijuhtimine, läbirääkimised.
G3 – Õpime tundma majanduseega seotud spetsiifilisemaid aspekte järgmiste kursuste raames: rahatarkus, globaliseeruv maailm, internetiturundus.
Selle mooduli eesmärgiks on aidata arendada õpilastes loovust, võimaldada neil loominguliselt tegutseda ning aidata vastava valdkonna loomingut mõista ning mõtestada. Need kursused on õpilastele, kes soovivad avastada ja arendada endas loomingulisemat poolt. Selles moodulis on järgmised kursused:
 
G1 – draamapedagoogika ehk avalik esinemine, muusika, fotograafia
G2 – Kuidas analüüsida teatrit ja kultuuri? Tants, film.
G3 – Kunstilabor, loovus, loovkirjutamine

Selle mooduli eesmärgiks on toetada turvalise, vaimselt terve ja tervikliku mina, kogukonna ja maailma kujunemist, aidates õpilastel omandada oskuseid isiklike baasvajaduste rahuldamiseks, koostööks ja eluks oma kogukonnas.

G1 – Keskendume oma julgeoleku ja baasvajaduste rahuldamise tagamisele järgmiste kursuste raames: kriis, julgeolek ja esmaabi; toit; muld ja permakultuur.

G2 – Uurime elu praktilise ülesehituse võimalusi järgmiste kursuste raames: rahatarkus, praktilised töövõtted kodus, vabatahtlikkus.

G3 – Jõuame jätkusuutliku elukorralduse ülesehituse juurde läbi järgmiste kursuste: jätkusuutlik mina, jätkusuutlik kogukond, jätkusuutlik maailm.

Selle mooduli eesmärgiks on toetada kaasaegsete teadmiste ja oskuste kujunemist IT valdkonnast lähtuvalt gümnaasiumi informaatika ainekavast ja ringmajanduse kontekstist inseneerias.
G1 – Teeme tutvust IT maailma alustaladega järgmiste kursuste raames: programmeerimine, disainmõtlemine, robootika alused.
G2 – Süübime inseneriteadustesse järgmiste kursuste kaudu: inseneeria, energia, 3D modelleerimine.
G3 – Jätkame inseneeriamaailma uurimist järgmiste kursuste raames: küberkaitse; Noore Inseneri Programm; merendus, lennundus ja kosmosetehnoloogia.
Lisaks valikmoodulite kursustele aktsepteerib kool valikainetena ka ülikoolide juures tegutsevate õpilaskadeemiate ja teaduskoolide kursuseid, Edumuse pakutavaid valikkursuseid jms. 
 
Kooli partnerite poolt on välja pakutud järgmised kursused: usundiõpetus, riigikaitse, rahvatants, C1 eksamiks valmistumine, inglise keele ABC, liiklusõpetus, araabia keel, jooga, Mindful movement. 
 
Kui sa tegeled mõne spordialaga, osaled laulukooris, kunstikooli või tantsurühmas, tegeled kõrgel tasemel õpilasteadusega, siis on sul võimalik õpingute vältel üks valikkursus sellega asendada. Selleks pead esitama õppejuhile avalduse ja kinnituse juhendatud tegevuse kohta.