KOOLIVÄLINE ÕPPETEGEVUS

Õppijal on võimalus taotleda väljaspool kooli läbitud õpingute arvestamist gümnaasiumiõpingute osana. Selle kooskõlastamine on individuaalne ja kinnitatakse eraldi igal õppeaastal õppejuhi poolt.

Selleks tuleb õppejuhile esitada vastavasisuline taotlus, milles on ära toodud asutuse nimi, juhendaja, tema kontaktandmed, kursuse / õppetöö nimetus, toimumise aeg, õpingute maht ja lühikirjeldus ning taotletavad õpitulemused, õpilase motiveeritud põhjendus vastava kursuse / õppetöö valikuks ja selle seos isikliku õpirajaga.

Meie koolis on ühe kursuse pikkus on 1575 minutit ehk 21×75 minutit.

Koolivälise õppetegevuse arvestamise taotlused (VÕTA) kogub kokku õppenõustaja Andri Võsokovski, e-posti aadress andri.vosokovski@rakvere.edu.ee Eelistame digitaalselt allkirjastatud avaldusi. Juhul, kui digitaalne allkirjastamine pole võimalik, palun avaldus viia Rohuaia 12 õppehoonesse (ruum 214).

Taotluse kohta teevad otsuse õppejuht, õppenõustaja ja aineõpetaja, kelle ainega õppetegevus kõige sarnasem on.

Kõik saabunud avaldused vaadatakse läbi hiljemalt käimasoleva trimestri lõpuks. Otsus kajastatakse õppeinfosüsteemis Stuudium.

Valikainetena võib arvestada kõrgkoolides või teistes koolides pakutavaid kursusi ja koostööprojektides panustamist.

Kursuse mahuks arvestatakse 1 EAP=26-35 akadeemilist tundi (üks akadeemiline tund=45 minutit). Mahukamate kursuste (alates 2 EAP) puhul on koolil õigus hinnata kogutud EAP-de vastavust gümnaasiumi õppekava kursuste mahule. Õppekava täidetud mahu hulka loetakse varasemate õpingute alusel arvestatud sooritused.

Läbitud kursuse osas tuleb kursuse lõppedes õppejuhile esitada õppeaasta kolmanda trimestri lõpuks hinneteleht / tõend / tunnistus õpilase õppetegevuses osalemise ja õpitulemuste kohta.

Valikkursuste hulka võidakse lugeda juhendaja kinnituse olemasolu korral ka osalemist huviringides ja õpilasesinduse tegevuses.