Tule ja saa osaks meie väekast meeskonnast

Rakvere Riigigümnaasiumis

Õpikeskuse koordinaator

Õpikeskuse koordinaatori (0,75) tööülesanne on raamatukogu lugejateenindus, sh lugemisnõustamine, õpilaste juhendamine raamatukogus infootsingul, IT-seadmete ja tarkvarade kasutamisel ning nende laenutamisel ja õpiprojektide läbiviimisel. Koostöös õpetajate ja kogukonnajuhiga panustab õpikeskuse koordinaator sündmuste (nt kirjandusklubid) korraldamisesse ning projektidesse. Ta vastutab tööde eest Raamatukogude Info- ja Kataloogisüsteemis (RIKS).

Õpikeskuse koordinaator kujundab raamatukogu põhimõttel, et raamatukogu on oma kogude kaudu lõimitud kõigiti kooli õppetegevusse. Tema roll on arendada õpilaste iseseisva õppimise ja teabe hankimise oskust (mh uurimistööde juures) ning turvalises õpikeskkonnas lugemishuvi.

Ootame kandidaate, kes on ka varem töötanud noortega ning kel on erialane töökogemus ja haridus, suur lugemus ning väga hea suhtlemisoskus.

Palun saada 5. juuniks 2022 aadressile kool@rakvere.edu.ee või läbi CV Keskus portaali elulookirjeldus (CV), haridust tõendava dokumendi koopia, motiveeritud kirjalik avaldus (kuni 2 lk) või video (kuni 4 min) sellest, kuidas raamatukogu saab olla turvaline ja toetav õpikeskkond.

Tööle asumise aeg: august 2022

Täiendava info saamiseks võta ühendust kool@rakvere.edu.ee

Informaatikaõpetaja

Kutsume uut kooli looma õpetajaid, kes on uudishimulikud ja otsiva loomuga oma erialateadmiste, õpetamis- ja õpioskuste osas, valmis koostööks ja panustama lõimingusse, olema mentoriks nii õpilastele kui ka kolleegidele ning panustama projektõppesse.

 

Palun saada 22. maiks 2022 aadressile kool@rakvere.edu.ee või läbi CV Keskus portaali elulookirjeldus (CV), haridust tõendava dokumendi koopia, motiveeritud kirjalik avaldus (kuni 2 lk) või video (kuni 4 min) sellest, mida teed õpetajana, et Su õpilaste ja kolleegide jaoks oleks õppimine tähenduslik.

Uus õpetaja alustab tööd augustis 2022, koormus kokkuleppel.

Täiendava info saamiseks võta ühendust kool@rakvere.edu.ee

Kogukonnajuht

Kogukonnajuhi (1,0 koht) roll on koordineerida kogukondlikke õpiprojekte, tagada mitmekesiste sündmustega koolielu, luua ja hoida kontakte partneritega ning juhtida kooli huvitegevust.

Kogukonnajuht toetab noori õpilasesinduse tegevuste juures, abistab õpetajaid ürituste korraldamisel ja partnerite leidmisel ning algatab uusi projekte.

Ootame kandidaate, kes on ka varem töötanud noortega ning kel on erialane töökogemus haridusvaldkonnas.

Palun saada 22. maiks 2022 aadressile kool@rakvere.edu.ee või läbi CV Keskus portaali elulookirjeldus (CV), haridust tõendava dokumendi koopia, motiveeritud kirjalik avaldus (kuni 2 lk) või video (kuni 4 min) sellest, kuidas aitad koolielu mitmekesiseks luua.

Tööle asumise aeg: august 2022

Täiendava info saamiseks võta ühendust kool@rakvere.edu.ee

Administraator

Administraator on kui majahaldjas, kelle ülesanneteks on külaliste vastuvõtmine, koolimeeskonna toetamine igapäevatöös ja turvalisuse monitooring ning õpilaste majutuse ja sõidukulude hüvitamise dokumentatsiooni haldamine. Administraator on üks peamisi kontaktisikuid Riigi Kinnisvarale (RKAS) hoides kätt pulsil koolimaja haldusega seotud küsimustes.

Ootame kandidaate, kel on väga hea suhtlemisoskus, eelnev sarnane erialane töökogemus ning valmisolek töötada ka graafiku alusel.

 

Palun saada 22. maiks 2022 aadressile kool@rakvere.edu.ee või läbi CV Keskus portaali elulookirjeldus (CV), haridust tõendava dokumendi koopia, motiveeritud kirjalik avaldus (kuni 2 lk) või video (kuni 4 min) sellest, kuidas aitad luua ja hoida toetavat koolikeskkonda.

Tööle asumise aeg ja koormus: kokkuleppel kandidaadiga.

Täiendava info saamiseks võta ühendust kool@rakvere.edu.ee

Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

Kutsume uut kooli looma õpetajaid, kes on uudishimulikud ja otsiva loomuga oma erialateadmiste, õpetamis- ja õpioskuste osas, valmis koostööks ja panustama lõimingusse, olema mentoriks nii õpilastele kui ka kolleegidele ning panustama projektõppesse.

Palun saada 15. aprilliks 2022 aadressile kool@rakvere.edu.ee või läbi CV Keskus portaali elulookirjeldus (CV), haridust tõendava dokumendi koopia, motiveeritud kirjalik avaldus (kuni 2 lk) või video (kuni 4 min) sellest, mida teed õpetajana, et Su õpilaste ja kolleegide jaoks oleks õppimine tähenduslik.

Uus õpetaja alustab tööd augustis 2022.

Täiendava info saamiseks võta ühendust kool@rakvere.edu.ee

 

Valikainete õpetaja

Oled oodatud looma päris uut kooli, kus erinevad õppeained on omavahel tähenduslikult seotud, kus õpetajad on toetatud tegema omavahel koostööd, et üheskoos õpilastega konstrueerida uusi teadmisi maailma terviklikkuse kohta. Kutsume õpetajaid, spetsialiste ja eksperte, kes on uudishimulikud ja otsiva loomuga oma erialateadmiste, õpetamis- ja õpioskuste osas, panustama uue kooli valikainete sisustamisse ning pakkuma välja kursuseid järgmistesse valikainete moodulitesse:

Võõrkeeled ja kultuurid – selle mooduli eesmärgiks on õppida mõnda võõrkeelt ja selle keeleruumi kultuurilist konteksti tundma. Ootame ennekõike kolmest kursusest koosnevaid mooduleid, mis kestavad kokku ühe õppeaasta.

Loovus ja looming – mooduli eesmärgiks on aidata arendada õpilastes loovust, võimaldada neil loominguliselt tegutsed ning aidata vastava valdkonna loomingut mõista ning mõtestada. Ootame kursuseid järgmistes valdkondades: loovkirjutamine, kehaline eneseväljendus, fotograafia ja film, graafiline disain ja maal, turunduskommunikatsioon, produktsioon, loomemajandus.

Keskkond – mooduli eesmärgiks on toetada õpilaste arusaamade kujunemist globaalsetest ja Eestit puudutavatest trendidest keskkonnas, aidates neil leida lahendusi väljakutsetele ja õppida elama õnnelikult koos loodusega.

Terviklik mina, kogukond ja maailm – mooduli eesmärgiks on toetada turvalise, vaimselt terve ja tervikliku mina, kogukonna ja maailma kujunemist, aidates õpilastel omandada oskuseid isiklike baasvajaduste rahuldamiseks, koostööks ja eluks kogukonnas ja jätkusuutliku maailma kujundamiseks. Toetada õpilasi vastavate mõtteviiside, hoiakute ning väärtuste kujundamises ja luua soodsad tingimused oluliste sotsiaalsete suhtlemis- ja toimetulekuoskuste kujunemiseks.

Ringmajandus – mooduli eesmärgiks on toetada õpilaste ringmajandusliku mõtlemise ja tarneahelate disaini oskuste kujunemist, võimaldada õpilastel saada praktilisi ringmajanduslikke ettevõtlus- ja ettevõtlikkuskogemusi.

Reaalteadused ja IT – mooduli eesmärgiks on toetada kaasaegsete teadmiste ja oskuste kujunemist IT valdkonnast lähtuvalt gümnaasiumi informaatika ainekavast ja ringmajanduse kontekstist inseneerias ning merenduses. 

Kui need teemad kõnetasid Sind ja soovid mõnda valikaine kursust välja pakkuda, siis saada meile sellekohane kontseptsiooni kirjeldus. Lühike A4 paberile kenasti ära mahtuv kirjeldus võiks sisaldada järgmist: valikkursusel käsitletavad temaatikad; kasutatavad metoodikad; milliseid õppekava põhiaineid lõimitakse ning kuidas on käsitletud kestliku arengu neli aspekti: kultuur, ühiskond, majandus ja ökoloogia; põhjendus, miks selline valikaine peaks õpilastele oluline olema.

Eeldame, et valikainete ülesehitus lähtub konstruktivistlikust õpikäsitlusest.

Kui soovid mõnda valikaine kursust välja pakkuda, siis saada meile sellekohane kontseptsiooni kirjeldus, milles kirjas: kursusel käsitletavad temaatikad ja metoodikad; milliseid õppekava põhiaineid lõimitakse; kuidas on käsitletud kestliku arengu aspektid; põhjendus, miks see valikaine õpilastele oluline on.

Palun saada see meile 27. märtsiks 2022 aadressile kool@rakvere.edu.ee