Valikainete õpetaja – tule ja saa osaks meie väekast meeskonnast!

Oled oodatud looma päris uut kooli, kus erinevad õppeained on omavahel tähenduslikult seotud, kus õpetajad on toetatud tegema omavahel koostööd, et üheskoos õpilastega konstrueerida uusi teadmisi maailma terviklikkuse kohta. Kutsume õpetajaid, spetsialiste ja eksperte, kes on uudishimulikud ja otsiva loomuga oma erialateadmiste, õpetamis- ja õpioskuste osas, panustama uue kooli valikainete sisustamisse ning pakkuma välja kursuseid järgmistesse valikainete moodulitesse:

Võõrkeeled ja kultuurid – selle mooduli eesmärgiks on õppida mõnda võõrkeelt ja selle keeleruumi kultuurilist konteksti tundma. Ootame ennekõike kolmest kursusest koosnevaid mooduleid, mis kestavad kokku ühe õppeaasta.

Loovus ja looming – mooduli eesmärgiks on aidata arendada õpilastes loovust, võimaldada neil loominguliselt tegutsed ning aidata vastava valdkonna loomingut mõista ning mõtestada. Ootame kursuseid järgmistes valdkondades: loovkirjutamine, kehaline eneseväljendus, fotograafia ja film, graafiline disain ja maal, turunduskommunikatsioon, produktsioon, loomemajandus.

Keskkond – mooduli eesmärgiks on toetada õpilaste arusaamade kujunemist globaalsetest ja Eestit puudutavatest trendidest keskkonnas, aidates neil leida lahendusi väljakutsetele ja õppida elama õnnelikult koos loodusega.

Terviklik mina, kogukond ja maailm – mooduli eesmärgiks on toetada turvalise, vaimselt terve ja tervikliku mina, kogukonna ja maailma kujunemist, aidates õpilastel omandada oskuseid isiklike baasvajaduste rahuldamiseks, koostööks ja eluks kogukonnas ja jätkusuutliku maailma kujundamiseks. Toetada õpilasi vastavate mõtteviiside, hoiakute ning väärtuste kujundamises ja luua soodsad tingimused oluliste sotsiaalsete suhtlemis- ja toimetulekuoskuste kujunemiseks.

Ringmajandus – mooduli eesmärgiks on toetada õpilaste ringmajandusliku mõtlemise ja tarneahelate disaini oskuste kujunemist, võimaldada õpilastel saada praktilisi ringmajanduslikke ettevõtlus- ja ettevõtlikkuskogemusi.

Reaalteadused ja IT – mooduli eesmärgiks on toetada kaasaegsete teadmiste ja oskuste kujunemist IT valdkonnast lähtuvalt gümnaasiumi informaatika ainekavast ja ringmajanduse kontekstist inseneerias ning merenduses.

Kui need teemad kõnetasid Sind ja soovid mõnda valikaine kursust välja pakkuda, siis saada meile sellekohane kontseptsiooni kirjeldus. Lühike A4 paberile kenasti ära mahtuv kirjeldus võiks sisaldada järgmist: valikkursusel käsitletavad temaatikad; kasutatavad metoodikad; milliseid õppekava põhiaineid lõimitakse ning kuidas on käsitletud kestliku arengu neli aspekti: kultuur, ühiskond, majandus ja ökoloogia; põhjendus, miks selline valikaine peaks õpilastele oluline olema. 

Eeldame, et valikainete ülesehitus lähtub konstruktivistlikust õpikäsitlusest.

Kui soovid mõnda valikaine kursust välja pakkuda, siis saada meile sellekohane kontseptsiooni kirjeldus, milles kirjas: kursusel käsitletavad temaatikad ja metoodikad; milliseid õppekava põhiaineid lõimitakse; kuidas on käsitletud kestliku arengu aspektid; põhjendus, miks see valikaine õpilastele oluline on.

 

Palun saada see meile 27. märtsiks 2022 aadressile kool@rakvere.edu.ee

 

Play Video


Rakvere Riigigümnaasium on Haridus– ja Teadusministeeriumi hallatav gümnaasium, mis alustab õppetööd Rakveres 1. septembril 2022.