Vihjeid meie kooli valikainete kohta

Varasemalt on gümnaasiumi õppekavades määratletud õppesuunad, mille osas on gümnaasiumisse pürgijad pidanud valiku pidanud tegema juba põhikoolis. Murdeeas nii kaalukaid, kogu elu mõjutada võivaid otsuseid langetada on küllalt suur risk. Kas tajutakse sellise valiku lõplikkust ja tähenduslikkust? Gümnaasiumiõpingute jooksul küpseb noor täiskasvanu, konkretiseeruvad tema plaanid ja huvid. Ja olgem ausad, elu on mitmekesisem kui vaid humanitaar-, reaal- ja sotsiaalteaduste suund. Ühiskond vajab tunduvalt mitmekesisemaid haridusteid ja kindlasti ei ole aktsepteeritav arusaam, et humanitaarvaldkonnale keskendunud inimene ei vaja sügavaid teadmisi näiteks matemaatikast.

Seetõttu on Rakvere Riigigümnaasiumi õppekava üles ehitatud selliselt, et ta võimaldab õpilasel teha igal aastal otsuseid oma õpiraja osas. Kui riiklikus õppekavas on määratud kõigile kohustuslikud ained, millele on kooli omapära silmas pidades lisatud veel mõningad kohustuslikud ained, siis iga õpilase võimalus oma õpirada kujundada saabub valikmoodulite juures. 

Oleme koostöös oma kooli õpetajatega ja väga paljude kooliväliste partneritega loomas kuut valikainete moodulit, mille vahel on õpilastel võimalik igal aastal valida omale sobiv plokk. Iga õppeaasta alguseks valib õpilane just omale meelepärase kolmest kursusest koosneva valikainete ploki. Nii  võib õpilane võib valida valikkursuseid igal aastal ühest ja samast moodulist, kuid ta võib leida omale sobivama kombinatsiooni ka kursustest, mis asuvad erinevates moodulites. Ehk kui õpilane soovib luua enda huvisid ja tulevikku silmas pidades unikaalse õpiraja, saab ta valida ühel aastal valikkursused näiteks humanitaaria või loovuse valdkonnast, teisel aastal loodusteaduslikuma ploki ja kolmandal aastal keskenduda hoopis inseneeriale. 

Arendatavad valikainete moodulid Rakvere Riigigümnaasiumis saavad olema:

  • Võõrkeeled ja kultuurid – selle mooduli eesmärgiks on õppida mõnd täiendavat võõrkeelt ja tundma selle keeleruumi kultuurilist konteksti. Valikus on jaapani, soome, prantsuse, hispaania ja rootsi keele kursused. 
  • Loovus ja looming – mooduli eesmärgiks on aidata õpilastel leida endas looja, võimaldada neil tegutseda loominguliselt, mõista ja mõtestada teiste loodut. Õpilastel on võimalik asuda kõige pikemale teekonnale, iseendani nii sõnalise, pildilise kui kehalise väljenduse kaudu, arendades oma oskuseid liikuvate ja liikumatute piltidega, muusika ja draama valdkonnas.
  • Keskkond – kogu meie elu on seotud keskkonnaga, selles toimuvad protsessid mõjutavad meie kõigi elu. Selles moodulis õpitakse neid vastasmõjusid märkama ja teaduslikult uurima. Klassikaliste loodusteaduslike kursuste kõrval saavad siin moodulis olema ka ained, mis aitavad õpilasel avastada iseenda suhet looduskeskkonnaga, et õppida elama õnnelikult koos loodusega.
  • Terviklik mina, kogukond ja maailm – kui vanasti anti tarvilikke eluoskuseid edasi üle põlvkonna, vanavanemad õpetasid lapselastele majapidamises tarvilikke oskuseid, siis tänapäeval on selle rolli üle võtnud kool. Selle mooduli eesmärgiks on toetada turvalise, vaimselt terve ja tervikliku mina, kogukonna ja maailma kujunemist, aidates õpilastel omandada oskuseid isiklike baasvajaduste rahuldamiseks, koostööks ja eluks kogukonnas. 
  • Ringmajandus – ajal mil juhtivad maailma tööstusriigid on üle minemas rohemajandusele, pole ka koolis enam mõtet keskenduda lineaarmajandusele vaid tuleb üheskoos asuda avastama ringmajanduses peituvaid võimalusi ühiskonna vajaduste rahuldamiseks. Selle mooduli eesmärgiks on toetada õpilaste ringmajandusliku mõtlemise ja tarneahelate disaini oskuste kujunemist, võimaldada õpilastele saada praktilisi ringmajandsulikke ettvõtlus- ja ettevõtlikkuskogemusi.
  • Reaalteadused ja IT – mooduli ülesehitus lähtub teadmistest, et IT oskused on uus võõrkeel, mille abil on tänapäevases ja tuleviku ühiskonnas väga palju võimalik asju korda ajada. Selle mooduli eesmärgiks on toetada kaasaegsete teadmiste ja oskuste kujunemist IT valdkonnast lähtuvalt gümnaasiumi informaatika ainekavast ja ringmajanduse kontekstist inseneerias ning merenduses.

 

Kuid see pole veel kõik. Õpilased, kellel on lisaks kohustuslikele kursustele ja valikmoodulitele tahtmist ennast täiendada kooliväliste partnerite poolt pakutavate kursustega näiteks teistest koolidest, huviharidusest, ülikoolide teaduskoolidest jne, saavad need kursused lisada oma õpingukavasse. Oleme saanud viimase paari aasta jooksul kogemuse, et mõne kursuse võtmiseks ei pea iga kord kodust välja minema, mistõttu on meile avanenud palju avaramad võimalused kui oma kodukool pakkuda suudaks. Kui mõni õpilane leiab omale vajaliku kursuse näiteks Massachusettsi Tehnoloogia Instituudi või Tallinna Tehnikaülikooli inseneeria kursuste, Tartu või Cambridge ülikooli pakutavad teaduskoolide kursuste, Tokyo Disaini kooli või Tallinna Ülikooli BFMi pakutavad animatsiooni kursuste hulgast, on neid võimalik lisada oma õpirajale.

Seega, kaasaja gümnaasiumis on õpilasel võimalik teha palju valikuid, jätkugu kõigil vaid nutikust teha tarku ja tähenduslikke otsuseid.